نام کاربري :
رمز عبور :
 
  نام کاربري براي داوطلبان ورودي جديد شماره داوطلبي ويا شماره پرونده، و رمز عبور، کدملي مي باشد.
نام کاربري، شماره دانشجویی مي باشد و رمزعبور نيز آخرين رمز عبور در سامانه قديم مي باشد.
رمز عبور دوم در حالت پيش فرض همان رمز عبور اول مي باشد که مي توانيد آن را بعد از ورود به سامانه تغيير دهيد.
پست الکترونيک پاسخگويي به مشکلات ictamoozesh@srbiau.ac.ir
در صورت عدم موفقيت در ورود به سيستم، جهت پاک کردن حافظه موقت مرورگر، کليدهاي ترکيبي ctrl+F5 را فشرده و مجدد وارد شويد.